O nás

 

 

Reklamační řád

"Prodávající": Ing. Arnošt Sadílek

"Kupující": Zákazník – spotřebitel

 

Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek.

Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem, který je nedílnou součástí smlouvy.

V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání přepravci (§ 594 občanského zákoníku).

Při zjištění poškození výrobku způsobeného přepravou doporučujeme ihned kontaktovat prodávajícího a vadu reklamovat. Dále k převzetí zboží bod 6 obchodních podmínek.

Reklamace se řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. § 619 - § 627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.

Záruční lhůta se řídí ustanoveními občanského zákoníku, činí tedy 24měsíců.

Odpovědnost prodávajícího za vady použitého (bazarového) zboží je upravena v bodě 9. obchodních podmínek.

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodávajícího.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé používáním v rozporu s návodem k použití.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Dále se odpovědnost prodávajícího nevztahuje na vady způsobené:

- elektrickým přepětím v rozvodné síti,

- používáním zboží v podmínkách s nadměrnou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy nebo náhlými změnami v těchto podmínkách, a to v rozporu s určením výrobku a návodem k jeho použití,

- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží v rozporu s návodem k použití,

- pokud se závada projevuje pouze u neautorizovaných aplikacích či softwaru,

- provedením neodborného zásahu či změnou parametrů, přírodními živly nebo vyšší mocí (povodně atd.),

- použitím jiného než výrobcem schváleného příslušenství.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu Svářečské potřeby,Arnošt Sadílek, Vídeňská 58, 148 00 Praha 4. Balík označte viditelně "REKLAMACE", musí obsahovat: reklamované zboží, kopii záručního listu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefonní číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zpět na uvedenou adresu.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněné reklamace (vrácení poštovného vynaloženého na zaslání zboží k reklamaci apod.).

Doba trvání reklamace se počítá ode dne přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data převzetí nové věci.

TOPlist